Jakie zmiany zostały wprowadzone do kodeksu pracy?

Przepisy prawa zmieniają się nieustannie. Każdego roku wprowadzane są aktualizacje we wszelkich źródłach prawa. Rok 2019 obfitował również w nowości w przepisach prawa.

W bieżącym roku liczne zmiany zostały wprowadzone do kodeksu pracy. W związku z tym szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia, wynagrodzenie pracowników szkolenie z początkiem 2020 roku zapewne będą cieszyć się ogromnym zainteresowaniem.

W szczególności Szkolenie prawo pracy 2020 pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę dotyczącą zmian, które miały miejsce w prawie pracy w 2019 roku oraz zasygnalizuje te, które dopiero wejdą w życie. W trakcie warsztatów praktycznych każdy przypadek omawiany na tym szkoleniu poparty będzie praktycznymi przykładami.

Szkolenie prawo pracy 2020 rozpocznie się od omówienia zagadnień, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Szczególną uwagę prowadzący zwrócą uwagę na nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Obecnie akta osobowe pracowników zostały podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została powiększona o część D, w której to zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.

Ponadto każdy pracodawca od 1 stycznia tego roku ma również obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację związaną z czasem pracy. Warto wspomnieć, iż z początkiem 2019 roku pracodawcy zyskali możliwość prowadzenia akt osobowych w formie albo papierowej albo elektronicznej.

Wraz z nowym rokiem wprowadzono do kodeksu pracy także nowe reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz zmianę sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną kwestie, które weszły w życie 4 maja i 7 września bieżącego roku Dotyczą one w szczególności ochrony danych osobowych oraz zagadnień związanych z wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Szkolenie prawo pracy 2020 będzie zakończone przeglądem bieżących wyroków Sądu Najwyższego w tematach interesujących działy kadrowo-płacowe. Dzięki temu podejmowane na co dzień decyzje przez osoby pracujące w działach personalnych i księgowych będą dużo prostsze, a ryzyko mandatu w razie kontroli PIP zminimalizowane.