Służebność przesyłu. Co to jest? Jakie szkolenie?

Służebność przesyłu funkcjonuje na analogicznej zasadzie, jak najbardziej znana służebność dotycząca przejazdu przez posesję sąsiada, w celu dotarcia na własne podwórko. Aby dogłębniej zrozumieć, czym jest służebność przesyłu, należy wziąć pod uwagę, że przedsiębiorca nie może być właścicielem wszystkich nieruchomości, przez które przebiegają jego linie przesyłowe. Szkolenie służebność przesyłu pomaga zrozumieć, jakie prawa i obowiązki są nakładane na przedsiębiorcę i z czym wiążą się kwestie dotyczące tego zagadnienia.

Służebność przesyłu opiera się o umowę – ochrona prawa własności

Kodeks cywilny mówi, że:

  • urządzenia i budynki posadowione na nieruchomości są jej częścią składową, nierozerwalnie związaną z gruntem, a ich własność przypada właścicielowi gruntu, ale zasada ta jest ograniczona, jeśli dotyczy urządzeń przesyłowych
  • urządzenia służące do wykonywania służebności przesyłu są własnością przedsiębiorcy przesyłowego od chwili fizycznego połączenia ich z siecią
  • urządzenia te są odrębnymi rzeczami ruchomymi, czyli mogą być przedmiotem swobodnego obrotu: leasingu lub wynajmu

Jak widać więc z powyższych warunków, ochrona prawa własności dotyczy urządzeń służących do wykonywania służebności i według kodeksu cywilnego stanowią one własność przedsiębiorcy, nie zaś właściciela nieruchomości. Znajomość tego aspektu jest kluczowa podczas wszelkich sporów. Bardzo istotne jest, że roszczenie o ustalenie służebności nie ulega przedawnieniu – zarówno właściciel jak i przedsiębiorca mogą dochodzić ustanowienia służebności w dowolnym momencie.

Wynagrodzenie a odszkodowanie – kiedy?

Służebność przesyłu jest ustanowiona za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to ma charakter świadczenia wypłacanego w formie miesięcznego wynagrodzenia. Wyceną tego rodzaju świadczenia mogą zająć się biegli, ponieważ wyliczenie należnego właścicielowi nieruchomości wynagrodzenia sprawia często bardzo duże trudności. Właściciel nieruchomości lub przedsiębiorca może dochodzić ustanowienia służebności w sądzie. Ma to zastosowanie, gdy:

  • właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na ustanowienie służebności, a jest ona konieczna dla zapewnienia ciągłości pracy przedsiębiorstwa

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości wynika najczęściej iż znaczna część urządzeń została posadowiona na cudzych nieruchomościach przed laty. Podstawą roszczenia właściciela są przepisy art. 224 i 225 Kodeksu Cywilnego. Szkolenie dotyczące służebności przesyłu obejmuje przede wszystkim najistotniejsze aspekty prawne, bez znajomości których niemożliwe jest dochodzenie odszkodowania, czy zawieranie umów lub ustalanie wynagrodzenia.